×

Σφάλμα

SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM kenwo_content AS a LEFT JOIN kenwo_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN kenwo_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN kenwo_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM kenwo_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kenwo_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kenwo_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kenwo_categories AS cat JOIN kenwo_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN kenwo_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-05-23 18:34:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-05-23 18:34:12') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM kenwo_content AS a LEFT JOIN kenwo_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN kenwo_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN kenwo_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM kenwo_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN kenwo_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN kenwo_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM kenwo_categories AS cat JOIN kenwo_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN kenwo_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-05-23 18:34:12') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-05-23 18:34:12') GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

Ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος ασχολείται με τη γραφιστική από το 1989.
Από το 1995 σχεδιάζει κυρίως βιβλία και εκπαιδευτικά πακέτα για παιδιά. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με το σχεδιασμό φυσικών και ψηφιακών περιβαλλόντων σε σχέση κυρίως με τη εκπαίδευση και την προώθηση των βιβλίων.
Μεταξύ άλλων, από το 1996 συνεργάστηκε με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου σχεδιάζοντας προωθητικό και επικοινωνιακό υλικό και εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ από το 2004 ως το 2011 σχεδίασε τους χώρους και το επικοινωνιακό υλικό για όλες τις εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε και οργάνωσε το ΕΚΕΒΙ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 2005 σχεδίασε την «παιδική γωνιά» στην ΔΕΒΘ και το 2007 το διαδραστικό περιβάλλον «Διαβάζω παντού» στο πλαίσιο της Έκθεσης Παιδικού & Εφηβικού βιβλίου στην Αθήνα. Απο το 2007 έως το 2012, συνεργάστηκε με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας σχεδιάζοντας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό.
Το 2009 σχεδίασε το περιβάλλον των «Μαγικών κουτιών», το παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης, και το 2012 τα παιδικά τμήματα οκτώ δημοτικών και δημόσιων βιβλιοθηκών στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς και στις Σέρρες. Από το 2012 μέχρι σήμερα, συνεργάζεται με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.